Your browser does not support JavaScript!
تشخیص چاقی

روشهای تشخیص چاقی و اضافه وزن

چاقی

وقتی وزن شخص 10تا20درصد بیش از وزن مطلوب ودلخواه باشداین شخص دچارعارضه چاقی است شما درنظر بگیرید مثلا 20کیلو اضافه وزن دارید مانند این است که همواره یک گونی 20 کیلویی برنج روی دوشتان حمل می نمایید با این کیسه روی دوشتان راه میروید کارهای روزانه تان را می کنید از پله بالا می روید وبه نظر شماچه برسر این بدن ازجمله مفاصل (زانو وستون فقرات و...)کلیه کبد قلب و...می اید. فکر نمی کنید که این بدن دچار خستگی مزمن می شود ودر نهایت عوارض چاقی ظاهر می شود مانند:

1-بیماریهای قلبی                                                           2-دیابت قندی نوع2                                                                                            3-افزایش فشارخون

4 -سکته قلبی                                                                5-انواع خاص سرطان مانند پستان ورحم وپروستات وروده                                 6-بیماریهای کیسه صفرا

7-افزایش چربی خون                                                     8-وقفه تنفس هنگام خواب                                                                                 9-نازایی

10-ارتروز مفاصل


ایا می دانید که دور کمر بیش از 88 درخانمها وبیشتر از102 درمردان خطر ناک است?

روش های تشخیص چاقی و اضافه وزن

در حیطه پزشکی، هر روز بر این نکته که چاقی یک بیماری مزمن بوده و از عوامل  خطر بیماریهای مختلف می باشد، بیشتر تاکید می شود. به همین دلیل در رابطه  با روشهای مختلف اندازه گیری چاقی و اضافه وزن، تحقیقات متعددی انجام شده و  روش های زیر برای تعریف چاقی بکار برده می شوند                                  

فرمول بروکا

زن ایده ال آقابان:   قد به سانتی متر -100

وزن ایده آل خانمها: قد به سانتی متر-100-10 درصد

این فرمول هم دقیق نیست چون نوع استخوان بندی درآن مشخص نیست

فرمول دیگر

وزن بر اساس استخوان بندی وقد :

نسبت قد / دورمچ        بر اساس سانتی متر